ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ

Τύπος γυαλί σχηματίζεται από 80,9 % από Χαλαζία; 12,6 Βορικό ανυδρίτης; 4,4 οξείδιο του νατρίου; 1,8 Αλουμινίων; 0,3 οξείδιο του ασβεστίου. Έχει πολύ χαμηλό συντελεστή της επέκτασης κυβικά και ως εκ τούτου ανθεκτικά σε θερμικά σοκ, ανθεκτικό έως 550 θερμότητας°(C).

Μερίδιο
Download Tooltip Pro
Μερίδιο